메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

Giới thiệu

HANATEC CI

Ý nghĩa của HANATEC CI (Nhận dạng Thương hiệu)
  • Biểu tượng âm-dương đại diện cho HANATEC là một công ty toàn cầu

  • Nối Đông với Tây thông qua công nghệ bán dẫn

  • Công ty trân trọng ý tưởng sáng tạo và nhấn mạnh vào tính hài hòa giữa tư duy và cảm xúc

Văn hóa doanh nghiệp của HANATEC cam kết làm việc “như một gia đình, một trí óc, với cùng chí hướng” tạo ra giá trị tối đa cho sản phẩm.