메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

Công nghệ của chúng tôi

Dịch vụ Thiết kế Kỹ thuật số

Dịch vụ thiết kế chất lượng cao của HANATEC dựa trên nền tảng vững chắc là kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật về nhiều tiến trình (technology node) khác nhau.
Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Thiết kế ở nhiều Cấp Giao diện (interface level) khác nhau (0~6) phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Để đáp ứng thông số thiết kế theo yêu cầu của các thiết bị di động mới nhất, chúng tôi cung cấp Dịch vụ Thiết kế Công suất Thấp dựa trên chuyên môn về HPDF (Hierarchy Physical Design Flow - Lưu trình Thiết kế Vật lý Phân cấp) và Đa Nguồn (Multi-VDD) của mình. Chúng tôi có đội ngũ PV (Physical Verification - Kiểm tra Vật lý) chuyên trách để giảm TAT (Turn Around Time – Thời gian hoàn thiện).